MR

De MR is het overlegorgaan tussen het bestuur en de school.
De MR is samengesteld uit twee teamleden en twee personen uit de oudergeleding.

Klik hier voor de huidige samenstelling van de MR

Het secretariaat is bereikbaar via: mr.tds@talentwesterveld.nl

Taken van de M.R. zijn (o.a.):

 • Bloei van de school bevorderen
 • Interesse voor de school stimuleren
 • Belangen behartigen van de school bij de stichting
 • Gewenste inlichtingen verschaffen aan de stichting en inspectie

Bevoegdheden (o.a.):

 • Bijhouden onderwijsontwikkelingen
 • Optreden ter vertegenwoordiging van de ouders
 • Adviseren bij benoeming van leerkrachten
 • Adviseren en vaststelling van het schoolplan
 • Instemmingsbevoegdheid bij verandering doelstelling school
 • Activiteitenplan vakantieregeling
 • Adviesbevoegdheid bij fusie met andere school

Gemeenschappelijke M.R. (GMR)

Stichting Talent heeft ook een gemeenschappelijke M.R. Naast de Stichting hebben alle scholen uit hun M.R. 2 leden gekozen (1 ouder/ 1leerkracht) die zitting hebben in de G.M.R. Deze G.M.R. behandelt uitsluitend aangelegenheden van gemeenschappelijke belangen voor de betrokken scholen.

Voorbeelden:

 • schoolschoonmaak
 • managementstructuur
 • huisvestingsplan
 • klachtenregeling
 • bestuursformatie van alle scholen

OR

Ouders die zich actief betrokken willen voelen met de school kunnen deelnemen aan de ouderraad, OR genoemd. De OR functioneert naast de medezeggenschapsraad (MR), het bestuur, het team en de directie.

De Ten Darperschoele heeft een ouderraad die is onder gebracht in een stichting. Deze is opgericht op 5 november 2007.

Klik hier voor de huidige samenstelling van de OR

Het doel van de ouderraad is om het leerkrachtenteam te ondersteunen met de (onderwijs) activiteiten die in en vanuit de school plaatsvinden, gevraagd en ongevraagd adviseren van de MR over aangelegenheden die de ouders aangaan, medewerking verlenen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg en onder verantwoordelijkheid van de schoolleiding en het beleggen van bijeenkomsten (vergaderingen).

Een aantal voorbeelden van de activiteiten zijn:

 • de jaarlijkse ouderavond
 • Sint Maarten
 • Het Sinterklaasfeest
 • De kerstviering in het dorpshuis
 • Palmpasentocht door het dorp
 • Schaatswedstrijden
 • Kindermiddag tijdens het dorpsfeest
 • Activiteiten rondom de laatste schooldag voor de zomervakantie
 • Activiteiten rondom het afscheid van groep 8
 • Deelname aan de Wandel 4 daagse
 • Lentefair, eens per twee jaar
 • Musical, eens per twee jaar

Uiteraard zijn deze activiteiten niet mogelijk zonder de inzet van alle ouders en vrijwilligers.

Tussenschoolse opvang

De tussenschoolse opvang, TSO genoemd, is een onderdeel van de ouderraad. De TSO bestaat uit een commissie van dagelijkse leiding die wordt gevormd door een OR-lid, een team-lid en een overblijfmoeder.
Meer informatie voor TSO kun je hier vinden.

Bijeenkomsten

De OR belegt minstens 1x per kalenderkwartaal een vergadering. Tijdens deze vergaderingen is er een lid van het team aanwezig, als adviseur (geen stemrecht).

LR

Klik hier voor de huidige samenstelling van de LR

Waarom een leerlingenraad?

Door de leerlingenraad:

 • ervaren leerlingen dat ze meetellen en dat ze een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie;
 • krijgen ze een beter inzicht in de organisatie van de school;
 • ondervinden ze wat realistisch en haalbaar is;
 • maken ze spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
 • leren ze hoe ze kunnen vergaderen;
 • wordt de betrokkenheid met de school en de verantwoordelijkheid van schoolse zaken bevorderd;
 • wordt actief burgerschap bevorderd;
 • wordt kwaliteit van de schoolorganisatie vanuit het perspectief van de leerling gestimuleerd.

Hoe is de organisatie?

In de groepen 5, 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde. Afhankelijk van de grootte van de groep of de aard van de combinatiegroep worden per groep 1 of 2 leerlingen gekozen. Het team stelt dit vast voorafgaand aan de verkiezingen.
Voordat de verkiezingen worden gehouden, leggen de leerkrachten uit wat de leerlingenraad is, wat er van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen, hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd en door wie de leerlingen begeleid worden. Deze informatie kan ook gepresenteerd worden door de leden van de aftredende leerlingenraad.
De leerlingenraad komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar, in principe onder schooltijd; eventueel na schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept. De leden van de leerlingenraad lichten de adviezen van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar. De leerlingenraad wordt begeleid door één van de leerkrachten.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?

De bespreekpunten worden verzameld door de leden en zijn afkomstig uit de ideeënbus of worden gehoord in de klas of op het schoolplein. Ook de medezeggenschapsraad, de ouderwerkgroep of het team kunnen de leerlingenraad om advies vragen. Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de medezeggenschapsraad, de ouderwerkgroep of het team. De leerlingenraad geeft dus gevraagd en ongevraagd advies.

Onderwerpen die besproken worden zijn bijvoorbeeld:

 • gebruik en inrichting van het schoolplein
 • afvalscheiding
 • organisatie van het schoolreisje
 • invulling van feestactiviteiten
 • bevindingen bij het gebruik van lesmethodes en lesaanpakken
 • sportshirts