De leerlingenraad

Waarom een leerlingenraad?

Door de leerlingenraad:
– ervaren leerlingen dat ze meetellen en dat ze een eigen stem hebben binnen de schoolorganisatie;
– krijgen ze een beter inzicht in de organisatie van de school;
– ondervinden ze wat realistisch en haalbaar is;
– maken ze spelenderwijs kennis met democratische beginselen;
– leren ze hoe ze kunnen vergaderen;
– wordt de betrokkenheid met de school en de verantwoordelijkheid van schoolse zaken bevorderd;
– wordt actief burgerschap bevorderd;
– wordt kwaliteit van de schoolorganisatie vanuit het perspectief van de leerling gestimuleerd.

Hoe is de organisatie?
In de groepen 6, 7 en 8 worden jaarlijks in het begin van het jaar verkiezingen gehouden.
De leerkracht mag dit naar eigen inzicht doen: een grote campagne of gewoon een kringgesprek met een stemronde. Afhankelijk van de grootte van de groep of de aard van de combinatiegroep worden per groep 1 of 2 leerlingen gekozen. Het team stelt dit vast voorafgaand aan de verkiezingen.
Voordat de verkiezingen worden gehouden, leggen de leerkrachten uit wat de leerlingenraad is, wat er van een lid verwacht wordt, hoe de verkiezingen verlopen, hoe bespreekpunten worden geïnventariseerd en door wie de leerlingen begeleid worden. Deze informatie kan ook gepresenteerd worden door de leden van de aftredende leerlingenraad.
De leerlingenraad komt gemiddeld 6 keer per jaar bij elkaar, in principe onder schooltijd; eventueel na schooltijd of op enig moment dat één van de leden daartoe oproept. De leden van de leerlingenraad lichten de adviezen van de leerlingenraad toe in hun eigen klas. De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad, maar zijn herkiesbaar. De leerlingenraad wordt begeleid door één van de leerkrachten.

Waarover kan de leerlingenraad vergaderen?
De bespreekpunten worden verzameld door de leden en zijn afkomstig uit de ideeënbus of worden gehoord in de klas of op het schoolplein. Ook de medezeggenschapsraad, de ouderwerkgroep of het team kunnen de leerlingenraad om advies vragen. Punten vanuit de leerlingenraad kunnen meegenomen worden naar de medezeggenschapsraad, de ouderwerkgroep of het team. De leerlingenraad geeft dus gevraagd en ongevraagd advies.
Onderwerpen die aan de orde zijn geweest, zijn bijvoorbeeld:
– gebruik en inrichting van het schoolplein
– afvalscheiding
– organisatie van het schoolreisje
– invulling van feestactiviteiten
– bevindingen bij het gebruik van lesmethodes en lesaanpakken
– sportshirts