Logo-BSO

B.S.O. in “Oens Huus” te Wapse

De buitenschoolse opvang is vanaf schooljaar 2020-2021 open op:

Maandag: 14.00 – 18.15

Dinsdag: 14.00 – 18.15 uur

Donderdag: 14.00 – 18.15 uur

Na 12 jaar B.S.O. op 2 vaste dagen, willen we de insteek maken om meer flexibel te zijn en toekomst bestendig. Dit vergt meer sturing en tijdige aanmeldingen.

Voor deze dagen is er gedurende de schoolperiode (40 weken) opvang voor kinderen, die zich hiervoor al hebben aangemeld. Op deze dagen is ook flexibele opvang mogelijk, welke tijdig dient te worden aangemeld bij de leidster Viènna Hoitzing.

Flexibele opvang is voor de woensdag- en vrijdagmiddag ook een optie, maar deze moet dan wel 48 uur van te voren zijn aangemeld. Voor deze opvang moeten de leidsters de tijd hebben om dit onderling te regelen.

Bij lesuitval (bijv. studiedagen van de leraren) kan bij tijdige aanmelding ook de gehele dag B.S..O. worden verzorgd, zowel voor de vaste opgaven als de flexibele aanmeldingen.

De schoolvakanties zijn altijd in overleg met de vaste leidster.

Aanmelden

Aanmelden kan via Viènna Hoitzing. Na  invullen van het formulier volgt een intakegesprek met de leidster. Een kind wordt standaard ingeschreven voor de gehele middag. De kosten bedragen dan per kind € 6,80 per uur (tarief 01-08-2020). De keuze kan ook zijn om een kortere periode op een middag te nemen van minimaal 3 uren (14.00 – 17.00 u). Hiervoor geldt dan per kind een tarief van € 8,50 per uur. Een kind kan structureel of incidenteel gebruik maken van de B.S.O. voor een of meerdere middagen, afhankelijk van de werkomstandigheden van de ouders. Via www.toeslagen.nl kunnen de ouders geld  terug ontvangen van de belastingdienst.

Wilt u uw kind(eren) opgeven voor de buitenschoolse opvang, wilt u meer informatie over de BSO of wilt u hulp bij het invullen van de gegevens voor de belastingdienst? Neem dan contact op met de basisschool of met een van de volgende personen:

Viènna Hoitzing, beleids- en pedagogisch medewerkster, 06-52786779
Albertiene Slomp, pedagogisch medewerkster 06-12818196
Jan de Jong, penningmeester

 

Trefwoorden die de Oens Kiendhuus typeren: professioneel, kleinschalig, continuïteit en gezelligheid.

Professioneel

Er is een uitgebreide regelgeving voor de kinderopvang waar we ons aan behoren te houden. Oens Kiendhuus is gehuisvest in een uitstekende accommodatie die aan de eisen voldoet. Vanzelfsprekend is er gekwalificeerde leiding in de persoon van Viènna Hoitzing. Er is een pedagogisch beleidsplan geschreven waarmee we hebben getracht recht te doen aan de specifieke situatie in Wapse. Dit plan is voor de ouders op de locatie in te zien. Ook is er een oudercommissie opgericht.

Kleinschalig

Kinderen van groep 1 t/m 8 zitten gezamenlijk in één groep. Wanneer er meer dan tien kinderen aangemeld zijn voor een middag wordt een tweede leidster ingeschakeld. Kleinschalig heeft als voordeel dat er veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en dat ze in overleg met Viènna invulling kunnen geven aan de middag. Dat de opvang kleinschalig is wil niet zeggen dat er weinig ruimte beschikbaar is. De kinderen mogen gebruik maken van de speelzaal, het schoolplein, de buitenruimte van de peuterspeelzaal, de gymzaal en het zaaltje naast de BSO waar de computers staan.

Continuïteit

We trachten zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de behoefte naar opvang, dat betekent dat er verschillende mogelijkheden zijn. Inschrijven kan voor één of meerdere vaste middag(en). Bij onregelmatige werktijden kan van te voren worden aangegeven wanneer er opvang nodig is. Tevens bestaat de mogelijkheid af en toe gebruik te maken van de BSO, wat om uiteenlopende redenen heel praktisch kan zijn voor ouders. Deze mate van flexibiliteit vereist wel heldere afspraken omtrent aan- en afmelden.

Gezelligheid

Voorop staat dat de kinderen met plezier naar de BSO gaan. Na school gaan ze met Viènna mee, drinken en eten samen, ze kunnen lekker kletsen over school en overleggen wat ze de rest van de middag willen doen. Buiten spelen, knutselen, even op de computer, iets samen doen of juist rustig alleen. Soms er is er gelegenheid een vriendje mee te nemen. Overleggen, rekening houden met elkaar, opkomen voor jezelf en je conformeren aan de groepsregels. Op een onnadrukkelijke wijze leren kinderen er ook een hoop. Wat we vooral nastreven is dat kinderen zich thuis voelen in Oens Kiendhuus en op een prettige en vertrouwde manier hier hun vrije tijd kunnen doorbrengen.