Verlofaanvraag

Net als alle scholen houden wij een verzuimregistratie bij. Ouders/verzorgers dienen verzuim, voorzien van geldige reden, te melden bij de desbetreffende leerkrachten van hun kind. Bij verlof moet er een verlofformulier worden ingevuld. Deze formulieren vindt u op onze website. Op de site staat informatie wanneer een verlof geoorloofd is of niet. Bij ongeoorloofd verzuim moeten we als school een melding maken bij de leerplichtambtenaar. Zij nodigt dan de ouders uit voor een gesprek. Structureel te laat komen van een kind wordt ook genoteerd als verzuim. Ziekmeldingen worden genoteerd en als een ziekmelding vaak voorkomt gaan we in gesprek met u als ouders. Ook daar zijn richtlijnen voor. Het is belangrijk dat kinderen naar school gaan. Zo is bijvoorbeeld gebleken dat veel verzuim in de basisschool vaak leidt tot verzuim in het Voortgezet Onderwijs. Daarnaast geldt voor de kinderen een leerplicht. Gelukkig is contact met de leerplichtambtenaar in veel gevallen niet nodig.Heeft u vragen? U kunt de leerplichtambtenaren (mevrouw A. Knopper en mevrouw N. Kampinga) bereiken via het algemene nummer van de gemeente Westerveld (telefoonnummer 14 0521)

Dit geldt ook voor bezoek aan dokter, ziekenhuis e.d. Bij ziekte of onverwachts afwezig zijn graag telefonisch, voor schooltijd de school op de hoogte stellen.

Download hier uw aanvraagformulier vakantie en verlof

Download hier de werkgeversverklaring

Download hier de richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

 

Eventueel andere mogelijkheden voor verlof:

Godsdienst of levensovertuiging

Als uw kind verplichtingen hieromtrent moet vervullen, hoeft het niet naar school.
U moet dit minstens 2 dagen van tevoren aan de school melden.

Vijfjarigen

Als uw kind 5 jaar is en de volle schoolweek nog niet aankan, mag het 5 uur per week thuis blijven. U moet dit melden aan de directeur van de school. Met toestemming van de directeur mag een vijfjarige zelfs ten hoogste 10 uur per week thuis blijven.

Ongeoorloofd verzuim

De directeur van de school is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. Meer informatie hierover vindt u in de Talentgids.

Verlof in geval van gewichtige omstandigheden

Onder gewichtige omstandigheden verstaat de Leerplichtwet omstandigheden, die buiten de wil van de leerling en / of ouders plaatsvinden. Aan de leerplichtambtenaar kan advies worden gevraagd.

Omstandigheden, die in aanmerking komen voor extra verlof:

  • Verhuizing (maximaal 1 dag);
  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad binnen de woonplaats (maximaal 1 dag) of buiten de woonplaats (maximaal 2 dagen);
  • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag);
  • 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders (maximaal 1 dag);
  • Ernstige ziekte van bloed- en aanverwanten tot en met de derde graad (periode in overleg met de directeur);
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de eerste graad (maximaal 4 dagen);
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de tweede graad (maximaal 2 dagen);
  • Overlijden van bloed- en aanverwanten in de derde en vierde graad (maximaal 1 dag);
  • Naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen met uitzondering van vakantieverlof en/of deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband.